Top

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Claudia Maryns

Tel: 0473 57 01 64

claudia@maryns.eu

Martelaarslaan 401 9000 Gent (Salon)

Hortensiastraat 117 9000 Gent (Maatschappelijke zetel)

BTW BE 0893530148

 

 

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een meerderjarige bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn door de zaakvoerder, Claudia Maryns.

Op de volledige website, teksten, lay-out, afbeeldingen, en andere items van deze website rusten auteursrechten, zodat het verboden is om zonder schriftelijke toestemming deze gedeeltelijk of integraal, en op welke manier dan ook te reproduceren of gebruiken.

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden “Claudia” niet. “Claudia” is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen we de klant om vooraf contact op te nemen met claudia @maryns.eu

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden. “Claudia” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Claudia Maryns.

 

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt “Claudia” zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden “Claudia” slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van “Claudia” gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. “Claudia” kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Overmacht

“Claudia” is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van “Claudia” alsmede van hulppersonen, ziekte van mezelf of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

“Claudia” behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is “Claudia” gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Aansprakelijkheid

Claudia Maryns is niet aansprakelijk voor schade onder welke vorm dan ook: fysisch, materieel,of niet-materieel. Enige vorm van schade veroorzaakt door de verzending moet door de klant rechtstreeks met de vervoersmaatschappij (Bpost) worden aangegaan. “Claudia Maryns” is niet aansprakelijk voor verloren goederen/pakketten.

v

Reset Password